Greek English Русский
-- Menu --
Όροι χρήσης

Εισαγωγή

Το e-shop Crystal Queen.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων (κατασκευή και εμπόριο κοσμημάτων) μέσω του Διαδικτύου, το οποίο ανήκει στην εταιρεία Crystal Queen που εδρεύει στο Χαλάνδρι, οδός Αισώπου, αρ. 43, Τ.Κ. 15238. Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του e-shop Crystal Queen.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Με την είσοδο του επισκέπτη/χρήστη στο διαδικτυακό αυτό τόπο τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, αποδέχεται τους όρους αυτούς και παραιτείται από κάθε αξίωση μπορεί να προκύψει από την επίσκεψή του στο e-shop Crystal Queen.gr. Το e-shop Crystal Queen.gr δύναται να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση του e-shop Crystal Queen.gr μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

Το e-shop Crystal Queen.gr διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποτεδήποτε οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτό καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από το e-shop Crystal Queen.gr των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων του δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματά του αυτά. Το e-shop Crystal Queen.gr δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κλπ.

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου από κάθε χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δε δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη. Η αξιολόγηση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου εναπόκειται στην κρίση του κάθε χρήστη, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του.

Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου χρήσης, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του e-shop Crystal Queen.gr.

Παρεχόμενες πληροφορίες/Προϊόντα/Υπηρεσίες

Το e-shop Crystal Queen.gr δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, τόσο όσον αφορά στην ταυτότητα του e-shop Crystal Queen.gr όσο και των παρεχόμενων απ’ αυτό υπηρεσιών υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του παρόντος διαδικτυακού τόπου για λόγους ανωτέρας βίας.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας – Λογότυπα/Σήματα

Όλο το περιεχόμενο του e-shop Crystal Queen.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του e-shop Crystal Queen.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση, αλλοίωση, μεταγλώττιση, διαμόρφωση, αναπαραγωγή, διανομή, μεταβίβαση, πώληση, αναδημοσίευση, αποστολή δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload) με οποιοδήποτε τρόπο οποιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματική ή περιληπτικά) που παρέχεται στο διαδικτυακό αυτό τόπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής τους στο Διαδίκτυο ή τη διάθεση των πληροφοριών στο Διαδίκτυο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας Crystal Queen.

Ανήλικοι Χρήστες

Το e-shop Crystal Queen.gr δε συναλλάσσεται με ανηλίκους καθώς είναι εναντία στη συγκέντρωση δεδομένων ανηλίκων, δηλαδή ατόμων που είναι κάτω των 18 ετών, όπως αυτοί ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία.

Άλλες πληροφορίες που παρέχουν οι επισκέπτες

Εάν οι επισκέπτες του e-shop Crystal Queen.gr χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες επικοινωνίας που τους παρέχει ο διαδικτυακός αυτός τόπος για να παράσχουν άλλες πληροφορίες πλην προσωπικών δεδομένων, όπως για παράδειγμα προτάσεις σχετικά με το δικτυακό τόπο ή ιδέες για διαφημίσεις και προϊόντα καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία· οι πληροφορίες, οι προτάσεις και ιδέες αυτές περιέρχονται στην κατοχή του e-shop Crystal Queen.gr με τη συναίνεση του επισκέπτη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν/αξιοποιηθούν από το e-shop Crystal Queen.gr με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. αναπαραγωγή, τροποποίηση, κοινοποίηση σε τρίτους κλπ) για εμπορικούς ή μη σκοπούς. Ο δε επισκέπτης που παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες, προτάσεις και ιδέες παραιτείται από οποιοδήποτε δικαίωμα στις εν λόγω πληροφορίες, προτάσεις και ιδέες που παρείχε οικειοθελώς, καθώς επίσης παραιτείται από οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης για τη χρήση του ως άνω υλικού από το e-shop Crystal Queen.gr.

Δεοντολογία και Ευθύνη Επισκεπτών/Χρηστών – Βλάβη/Αποζημίωση

Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση αυτού και υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού.

Ο επισκέπτης/χρήστης απαγορεύεται να αποστέλλει ή να εκπέμπει μέσω του e-shop Crystal Queen.gr παράνομο υλικό. Ως τέτοιο θεωρείται το υλικό εκείνο που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων (ενδεικτικά αναφέρονται δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων) ή/και είναι ψευδές, ανακριβές, απειλητικό, υβριστικό, προσβλητικό, χυδαίο, βίαιο, δυσφημιστικό ή προτρέπει σε ποινικά κολάσιμες πράξεις. Απαγορεύεται επίσης στους επισκέπτες/χρήστες ή με οποιοδήποτε τρόπο πρόκληση βλάβης σε ανήλικα άτομα, η παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών που έχει ως σκοπό την παραπλάνηση σχετικά με την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω του e-shop Crystal Queen.gr, η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή ή χρήση οποιουδήποτε άλλου μέσου για την εγκατάσταση οποιασδήποτε αυτόκλητης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου σχετικού με την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών ή τρίτων δικτυακών τόπων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλουμένων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη προώθηση περιεχομένου μη επιθυμητή. Απαγορεύεται η παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο. Οι επισκέπτες/χρήστες συμφωνούν ότι δε θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του παρόντος δικτυακού τόπου και ότι δε θα εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου για παράνομους σκοπούς συνεπάγεται αστικές και ποινικές κυρώσεις. Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι το e-shop Crystal Queen.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για υλικό με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, το οποίο προέρχεται από τρίτους και φιλοξενείται στο διαδικτυακό τόπο, ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι το e-shop Crystal Queen.gr ενστερνίζεται ή αποδέχεται τέτοιου είδους περιεχόμενο.

Σε περίπτωση που το e-shop Crystal Queen.gr ειδοποιηθεί ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημιά σε τρίτο πρόσωπο, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα στη διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/μέλους, ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος. Το e-shop Crystal Queen.gr δηλώνει ότι θα συνεργαστεί με κάθε αστυνομική, δικαστική ή άλλη δημόσια Αρχή, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η ταυτότητα οποιουδήποτε χρήση δημοσιεύει ή μεταδίδει παρόμοιο υλικό ή πληροφορίες.

Οι επισκέπτες/χρήστες δεσμεύονται ότι τα στοιχεία τους που υποβάλλουν στο e-shop Crystal Queen.gr είναι πλήρη, ορθά και ακριβή, ότι συμμορφώνονται με τους κανόνες του Ελληνικού Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας, ότι απέχουν από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη χρήση του e-shop Crystal Queen.gr και ότι δεν παραβιάζουν οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματα τρίτων και ιδιαίτερα, το προσωπικό απόρρητο.

Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης/χρήστης προκαλέσει τεχνική βλάβη στο δικτυακό τόπο ή τα συστήματα που μεταδίδουν το δικτυακό τόπο στους επισκέπτες/χρήστες, ευθύνεται για κάθε ζημιά που προκύπτει από την εν λόγω ζημιά και αναλαμβάνει οποιαδήποτε δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης.

Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης του e-shop Crystal Queen.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το e-shop Crystal Queen.gr και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέτει για ανάρτηση, δημοσίευση ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του e-shop Crystal Queen.gr καθώς και σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρησης στοιχειών κατά την εγγραφή του ή την ενημέρωση των στοιχείων του και γενικότερα σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης.

Διάρκεια

Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το e-shop Crystal Queen.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους επισκέπτες/χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης. Το e-shop Crystal Queen.gr δε φέρει ουδεμία υποχρέωση απέναντι στον επισκέπτη/χρήστη για την ως άνω διακοπή ή για κάθε περίπτωση απαίτησης που σχετίζεται με την ως άνω διακοπή.

Διαφήμιση

Το e-shop Crystal Queen.gr δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζουν ή διαφημίζονται στο e-shop Crystal Queen.gr και για την οποιανδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Περιορισμός Ευθύνης

Το e-shop Crystal Queen.gr δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών του για ζημίες που τυχόν προκύψουν μέσω της χρήσης των υπηρεσιών και των περιεχομένων του e-shop Crystal Queen.gr, στην οποία προβαίνουν με δική τους πρωτοβουλία και γνώση των παρόντων όρων (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου «Επιστροφές Προϊόντων»).

Το e-shop Crystal Queen.gr επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Το e-shop Crystal Queen.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους.

Το e-shop Crystal Queen.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων/υπηρεσιών/επιλογών και περιεχομένων του e-shop Crystal Queen.gr, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη (π.χ. ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά ζημιά που οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων όπως υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων, διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης του διαδικτυακού τόπου ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου του, σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ). Το e-shop Crystal Queen.gr χρησιμοποιείται ως έχει, χωρίς εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη και ανάλογα τη διαθεσιμότητά του. Το e-shop Crystal Queen.gr καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες αποδέχονται ότι το e-shop Crystal Queen.gr δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του e-shop Crystal Queen.gr ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, το e-shop Crystal Queen.gr δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημιά (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχόμενη από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση το e-shop Crystal Queen.gr διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολόκληρου ή τμήματός του για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης για οποιονδήποτε λόγο.

Το e-shop Crystal Queen.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι ο δικτυακός αυτός τόπος θα είναι ασφαλής, ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται σε αυτόν το διαδικτυακό τόπο ή ότι ο server που καθιστά διαθέσιμο το e-shop Crystal Queen.gr δεν έχει ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε ουδεμία περίπτωση το e-shop Crystal Queen.gr.

Cookies

Το e-shop Crystal Queen.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, για λόγους marketing καθώς και για στατιστικούς λόγους, έτσι ώστε να καθορίζονται οι περιοχές, στις οποίες οι υπηρεσίες του e-shop Crystal Queen.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μη λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Σύνδεσμοι (Links) προς άλλους δικτυακούς τόπους

Το e-shop Crystal Queen.gr μπορεί να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους. Η διασύνδεση του με άλλους διαδικτυακούς τόπους μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών και προς συμπλήρωση των πληροφοριών που παρέχονται για συγκεκριμένα θέματα. Οι διαδικτυακοί αυτοί τόποι δε βρίσκονται υπό τον έλεγχο του e-shop Crystal Queen.gr και συνεπώς δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους. Το e-shop Crystal Queen.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημιά των επισκεπτών/χρηστών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλο διαδικτυακό τόπο μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχειών και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα. Επομένως, για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει από την επίσκεψη/χρήση τους, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο, την εγκυρότητα του περιεχομένου των διαδικτυακών τους τόπων και την παροχή των υπηρεσιών τους αποκλειόμενης κάθε ευθύνης του e-shop Crystal Queen.gr. Το e-shop Crystal Queen.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών αυτών τόπων και των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει ή συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε τρόπο και ρητά αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για κάθε περιεχόμενο, πολιτική προστασίας απορρήτου, ποιότητα περιεχομένου και υπηρεσιών.

Εκπτωτικά Κουπόνια, Δωροεπιταγές και Προωθητικές Ενέργειες

Τα εκπτωτικά κουπόνια έχουν συγκεκριμένη διάρκεια και τοποθετούνται στο πρώτο βήμα της παραγγελίας μετά την επιλογή των προϊόντων. Σε κάθε παραγγελία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα και μόνο εκπτωτικό κουπόνι. Οι δωροεπιταγές είναι στα 25€, 50€ και 100€ και μπορείτε να αγοράσετε όσες θέλετε για να προσφέρετε ως δώρο σε κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο. Οι δωροεπιταγές έχουν ημερομηνία λήξης. Οι διαφορές προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και μόνο για το χρονικό διάστημα που έχει ορισθεί για την προωθητική ενέργεια.

Πρόγραμμα Affiliate

Εάν επιθυμείτε να συνεργαστείτε μαζί μας μέσω προγράμματος affiliate παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά στο sales@crystalqueen.gr.

Εγγύηση

Σας ενημερώνουμε ότι είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε πιθανό κατασκευαστικό λάθος και θα προβούμε στην άμεση ανταλλαγή του κοσμήματος που αγοράσατε.

Παρόλα αυτά, αν η φθορά του κοσμήματος οφείλεται σε υπαιτιότητα του αγοραστή, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.

Αναλυτικότερα, τυχόν γρατζουνιές, αποκολλήσεις πετρών, τομές, κοψίματα, απώλεια λάμψης/χρώματος ή οποιαδήποτε άλλη φθορά λόγω χτυπημάτων, κακής, απρόσεκτης ή παρατεταμένης χρήσης, δεν καλύπτονται από την εγγύηση και δεν νοείται επιστροφή, αντικατάσταση ή δωρεάν αποκατάσταση της ζημιάς του προϊόντος.

Εξαίρεση αποτελούν κατασκευαστικά σφάλματα ή ατέλειες του προϊόντος, που σε κάθε περίπτωση οφείλετε να παρατηρήσετε εγκαίρως και να μας γνωστοποιήσετε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής τους. Η εταιρεία μας οφείλει ως εκ τούτου σε εύλογο χρονικό διάστημα να σας επισκευάσει το προϊόν ή σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του να σας το αντικαταστήσει με νέο. Πέραν αυτού του διαστήματος συναινείτε στην αποδοχή της καλής κατασκευής του προϊόντος και δεν έχετε καμία απαίτηση από την εταιρεία μας για μελλοντική φθορά του.

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα επιστροφής.

Τέλος, η εγγύηση διαρκεί για ένα έτος από την ημερομηνία που αναγράφεται στη συνοδευτική κάρτα κάθε προϊόντος.

Φροντίδα προϊόντων

Για να καθαρίσετε τα ασημένια σας κοσμήματα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό πιάτων χωρίς λεμόνι ή ξύδι σε ζεστό νερό και αφού τα πλύνετε να τα στεγνώσετε άμεσα με ένα μαλακό πανί, ειδικότερα, βαμβακερό. Μην τα βυθίζετε ποτέ σε νερό για ώρα καθώς υπάρχει η πιθανότητα λεκέδων.

Σας ενημερώνουμε, επίσης, πώς αναλαμβάνουμε με ελάχιστο κόστος τη συντήρηση των επίχρυσων ή/και επιπλατινωμένων κοσμημάτων σας.

Για να καθαρίσετε τα κοσμήματά σας που αποτελούνται από ημιπολύτιμους λίθους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υγρό σαπούνι σε χλιαρό νερό και αφού τα πλύνετε να τα στεγνώσετε άμεσα με ένα μαλακό πανί. Οι ημιπολύτιμοι λίθοι δεν πρέπει να καθαρίζονται με χρήση ατμού καθώς είναι ευαίσθητοι σε απότομες αλλαγές θερμοκρασίας. Γι’ αυτό το λόγο, είναι απαραίτητο να αποτρέπεται η μακροχρόνια έκθεση τους στον ήλιο ή στο ψύχος καθώς μπορεί να επέλθει αλλαγή στη σύστασή και εμφάνισή τους. Απαγορεύεται η χρήση χημικών για τη διατήρησή και τον καθαρισμό τους.

Σημείωση: Για την αποτελεσματικότερη προστασία των κοσμημάτων σας πρέπει να αποφεύγεται η επαφή αυτών με καλλυντικά, κολόνιες, σπρέι, τοξική εφίδρωση του δέρματος και χημικά υγρά όπως το χλώριο.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι χρήσης και η χρήση του διαδικτυακού τόπου e-shop Crystal Queen.gr διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δε θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς πιθανόν προκύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου e-shop Crystal Queen.gr ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήση ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Επικοινωνία

Για κάθε διευκρίνιση σχετική με το e-shop Crystal Queen.gr οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα από σταθερό ή/και κινητό στο 210 60 12 224 (αστική χρέωση). Επίσης, μπορούν να επικοινωνούν με το e-shop Crystal Queen.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@crystalqueen.gr καθώς και στην ταχυδρομική διεύθυνση e-shop Crystal Queen.gr, Αισώπου 43, Χαλάνδρι, Τ.Κ.: 15238, Αττική, Ελλάδα.

Crystal Queen © 2017